มองภาพญี่ปุน่ ผา่ นโทสะ

ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาและจัดแสดงเอกสารจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับ ไดเมียวผูค้ รองแควน้ โทสะและจังหวัดโคจิ โดยสิ่งของประมาณ 67,000 ชิ้นที่ไดรั้บ การเก็บรักษาส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ของตระกูล ยามะอุจิไดเมียวผู้ครองแคว้นโทสะ และมีสมบัติของชาติและสิ่งทรงคุณค่าทาง วัฒนธรรมสำคัญของญี่ปุ่นรวมอยู่ในทรัพย์สินเหล่านี้ด้วย โดยจัดแสดงเอกสาร ของจริงเป็นหลัก และยังมีพื้นที่จัดแสดงที่ให้ผู้เข้าชมได้ลองมีประสบการณ์ร่วม หรือมีการฉายวิดีทัศน์ และมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น ทำให้ ทั้งผูใ้ หญแ่ ละเด็กสามารถเรียนรูป้ ระวัติศาสตรข์ องโคจิและญี่ปุน่ ไดอ้ ยา่ งเพลิดเพลิน ไม่เพียงเท่านั้น ที่นี่ยังมีการจัดนิทรรศการตามวาระต่างๆ โดยจัดขึ้นตามธีม หรือฤดูกาลตลอดทั้งปี เมื่อคุณมาเที่ยวชมที่นี่คุณจะสามารถสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ ของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของโทสะที่ราวกับมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

ข้อมูล

1F

 • 1.เคาน์เตอร์อำนวยความสะดวก และจำหน่ายตั๋ว

  สามารถซื้อบัตรเข้าชมห้องนิทรรศการ ชั้น 3 ได้ที่นี่มีรถเข็นและรถเข็นเด็กอ่อน ให้ยืมได้

 • 2.ร้านของที่ระลึก

  มีสินค้าของฝากจากโคจิมากมายรวม ไปถึงสินค้าที่จะหาซื้อได้เฉพาะที่ พิพิธภัณฑ์นี้อีกด้วย มีสินค้ามากมาย รอคุณอยู่

 • 3.มุมให้ข้อมูลประวัติจังหวัดโคจิ

  เราจะแนะนำขอ้้มูลและเสนห่่ข์์องประวัติศาสตร์์และวัฒนธรรมของแต่่ละพื้นทีี่ในจังหวัดโคจิให้้คุณได้้รับทราบ มีทัั้งการเปิิดวิดีทัศน์ ผังอธิบายข้้อมูลอีเวนต์์ต่่างๆและมีการแจกแผ่่นพับข้้อมูลของแต่่ละพื้นทีี่เพืื่อเป็็นอีกชองทางหนึ่งนอกเหนือไปจากการใช้อุปกรณ์สมาร์์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในการอธิบาย

 • 4.มุมให้ข้อมู ลประวัติเมืองรอบปราสาท

  ทั้งนี้จะมีวิดีทัศน์หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแนะนำจุดที่น่าสนใจหรือประวัติศาสตร์ของเมืองด้านล่างปราสาทคุณจึงออกไปเดินเล่น ในย่านด้านล่างปราสาทโดยนำแผนที่เส้นทางเดินไปด้วยได้ 。

 • 5.หองโถง

  มีการจัดงานแสดงดนตรีและการบรรยายขึ้นหลาย แบบด้วยกัน

 • 6.ห้องเวิร์คช็อป

  ห้องเวิร์คช็อป

 • 7.หอ้งแบบญี่ปน

  หรืองานที่จะได้สัมผัสกับธรรมเนียมประเพณีอื่นๆ เป็นต้น

2F

 • 1.ร้านกาแฟ

  นอกจากเครื่องดื่มและอาหารว่างแล้ว ที่นี่ยังจัด เตรียมอาหารที่ทำจากวัตถุดิบในโทสะให้ได้ลอง รับประทานกัน และยังมีระเบียงกว้างให้ได้ ผ่อนคลายไปพร้อมกับชมทิวทัศน์ของปราสาทโคจิ

 • 2.ห้องหนังสือ

  นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าไปดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในฐานข้อมูลและเอกสารที่จัดเก็บไว้ได้ด้วย

3F

ภาพพาโนรามากว้างใหญ่ของป ราสาทโคจิ มองกว้างออกไปได้สุดลูกหูลูกตา!

1. จดชมวิวของปราสาทโคจิ

ชมวิวไดก้ วา้ งไกลเห็นไดทั้งปราสาทโคจิอันงดงามปตูตูโอเทะมงเเละรูปปนั่ ของคัตสึโทโยะ ยามะอุจิอีกดว้ ย

ปราสาทโคจิปนฝ่ามือ

ปราสาทโคจิที่เห็นอยู่เบื้องหน้า อยู่ดีๆมาอยู่บนฝ่ามือได้้ยังไงกัน!?อย่าลืมมาลองถ่ายรูปนี้เพื่อเป็นที่ระลึกในการมาเยือนพิพิธภัณฑ์นะ!

 • 2.มุมทดลองทำกิจกรรม

  คุณสามารถลองสวมหมวกเกราะและชุดเสื้อคลุม ที่เหมือนกับของจริงไดที้่นี่ และยังสามารถถา่ ยรูป เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย

 • 3.ทางหอ้ งจัดแสดง

  ทางเข้าห้องจัดเเสดงที่เต็มไปด้วยภาพเเผนที่ของเเคว้นโทสะ เเละตารางประวัติศาสตรข์ นาดใหญ ข่ องโทสะที่เรี ยงตามลำดับเวลา

 • 4.หอ้งนิทรรศการทั่วไป1〈ประวัติศาสตร์แคว้นโทสะ〉

  แนะนำประวัติศาสตร์ของโคจิเน้นในช่วงยุดเซ็นโกคุถึงสมัยเอโดะ(มีการเปลี่ยนแปลงนิทรรศการตามช่วงเวลา)

 • 5.หอ้ งนิทรรศการทั่วไป 2(โทสะกับการปฏิรูปชว่ งปลายยุคเอโดะ)

  อธิบายเรื่องโทสะ กับการปฏิรูป ช่วงปลายยุคเอโดะจากหลักฐานหลากหลายชิ้น(มีการเปลี่ยนแปลงนิทรรศการตามช่วงเวลา)

  “ชิโกกุ โคจิ นิทรรศการการปฏิรูปช่วงปลายยุคเอโดะ” (เปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 31 มีนาคม 2019 *กำหนดการ) จะจัดเเสดงพิเศษต่อเนื่องในหัวข้อ "การปฏิรูปช่วงปลายยุคเอโดะ"

 • 6.หอ้ งจัแสดงพิเศษ

  มีการจัดนิทรรศการตามแผนที่วางไว้มากมาย โดยจะมีการกำหนดช่วงเวลาให้ตรงกับฤดูกาลหรือธีมต่างๆ

 • 7.ห้องฉายภาพและวีดีโอ

  นี่เป็นมุมชมวิดีทัศน์แนะนำประวัติศาสตร์ ของจิ ปราสาทโคจิ และเอกสารที่มีเก็บรักษาไว้ที่พิธภัณฑ์

“ชิโกกุ โคจิ นิทรรศการการปฏิรูปช่วงปลายยุคเอโดะ” (เปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 31 มีนาคม 2019 *กำหนดการ) จะจัดเเสดงพิเศษต่อเนื่องในหัวข้อ "การปฏิรูปช่วงปลายยุคเอโดะ"

ขอความร่วมมือเมื่อเข้าชม
 • ◎ กรุณาอย่าสัมผัสสิ่งขอดแสดงหรือกรอบที่ใส่ของจัดแสดง
 • ◎ ไม่อนุญาตให้ใช้แฟลชหรือขาตั้งกล้องในการบันทึกภาพ
 • ◎ ไมอ่ นุญาตใหสู้บบุหรี่หรือรับประทานอาหาร
 • ◎ กรุณาใช้ดินสอในการจดบันทึก
 • ◎ กรุณาอย่าใช้เครื่องเขียนที่มีหมึกหรือดินสอกด
Audio Guide
 • เพียงนำสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมาใช้!
 • เข้าใจจุดที่น่าสนใจของเอกสารที่จัดแสดงได้ง่าย!
 • มีคำถามสำหรับเด็กๆ และมีเสียงอธิบายเป็นสำเนียงโทสะด้วย!
 • มีแท็บเล็ตให้ยืมฟรี!( ที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น3)

รายละเอียดการเข้าชม

เวลาทำการ 9:00-18:00 น. (วันอาทิตย์ 8:00-18:00 น.)
*ท่านสามารถผ่านประตูเข้าห้องจัดนิทรรศการได้ 30 นาทีก่อนปิดทำการ
วันหยุด เปิดทำการทุกวันในช่วงนิทรรศการ
(เปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 31 มีนาคม 2019 *กำหนดการ)
ค่าเข้าชม
ค่าเข้าชมระหว่างจัดงานนิทรรศการ 700 เยน (560 เยน)
ค่าเข้าชมในช่วงอื่นๆ 500 เยน (400 เยน)
*( ) เป็นราคาสำหรับผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะมากกว่า 20 คนขึ้นไป
บัตรผ่านประตูสำหรับเข้าชมตลอดปี 2,000 เยน
ชุดบัตรผ่านประตูสำหรับงานนิทรรศการและปราสาทโคจิ
〈ระหว่างจัดงานนิทรรศการตามกำหนด〉 900 เยน〈 ในช่วงเวลาอื่นๆ 〉 ・・・・740 เยน

 • ※ผู้ชมที่มีอายุตํ่ากว่ามัธยมปลาย สามารถเข้าชมได้ฟรี
 • ※ผู้ถือบัตรประจำตัวผู้ทุพพลภาพ บัตรประจำตัวผู้รับการบำบัด บัตรประจำตัว ผู้มีความบกพร่องทางจิตใจ บัตรประจำตัวผู้มีอาการบาดเจ็บหรือบกพร่องทางร่างกาย จากการเข้าร่วมสงคราม บัตรประจำตัวผู้ได้รับความเสียหายจากระเบิดปรมาณู และ ผู้ดูแล (1 ท่าน) สามารถเข้าชมได้ฟรี
 • ※ผู้ถือบัตรผู้สูงอายุของเมืองโคจิ จังหวัดโคจิ เข้าชมได้ฟรี
 • ※กรุณาตรวจสอบราคา (ของงานนิทรรศการที่จัดตามกำหนด) และวันเวลา จัดแสดงจากทางโฮมเพจ
วิธีการ เดินทาง
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
จากโคจิ IC ของทางด่วนโคจิประมาณ 15 นาที
เดินทางโดยรถไฟ JR
นั่งรถรางโทซาเด็นจากสถานี JR โคจิ (มุง่ หนา้ ไปฮาริมายะบาชิ ประมาณ 5 นาที) ลงรถที่ปา้ ยฮาริมายะบาชิแลว้ เปลี่ยนขบวน (มุง่ หนา้ ไปคางามิกาวะบาชิ หรืออาสะคุระ หรืออิโนะ ประมาณ 5 นาที)ลงรถที่หน้าปราสาทโคจิ และเดินต่ออีก 3 นาที
เดินทางโดยเครื่องบิน
ท่านสามารถโดยสารรถบัสที่เชื่อมระหว่างท่าอากาศยาน จากท่าอากาศยานโคจิเรียวมะ มายังตัวเมืองโคจิไดส้ ำหรับรถสายที่วิ่งมุง่ หนา้ ไปยังสถานี JR โคจิ ทา่ นสามารถลงรถที่ปา้ ย “ฮาริมายะบาชิ”และสำหรับสายที่วิ่งมุง่ หนา้ ไปยังหนา้ สำนักงานที่วา่ การจังหวัด ลงรถที่ป้าย “เค็นโจมาเอะ”
ที่จอดรถ
ที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป
ไม่มีที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้าชมทั่วไป กรุณาใช้บริการที่จอดรถแบบ เสียคา่ บริการในบริเวณใกลเ้ คียง *มีที่จอดรถสำหรับผูทุ้พพลภาพ (2 คัน)
สถานที่จอดรับ-ส่งของรถบัส
พิพิธภัณฑม์ ีพื้นที่สำหรับจอดรับ-สง่ ของรถบัส เมื่อจอดรับ-สง่ ผูโ้ ดยสารเสร็จเรียบรอ้ ยแลว้ กรุณานำรถออกทันที สำหรับการจอดรถ กรุณาใช้บริการที่จอดรถที่เสียค่าบริการ ในละแวกใกล้เคียง เช่น ที่จอดรถที่สวนสาธารณะโคจิ

*ในวันอาทิตย์จะมีการจัดตลาดนัดวันอาทิตย์ ผู้มาเที่ยวชมจะไม่สามารถนำรถ เขา้ -ออกทางฝงั่ ทิศเหนือได้

วิธีการเดินทาง

การให้บริการและการออกแบบอาคารแบบปราศจากสิ่งกีดขวาง

สามารถฟังคำอธิบายนิทรรศการได้จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ (ภาษาญี่ปุน่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาไทยมีไกดน์ ำทางสำหรับเด็ก) คุณสามารถยืมแท็บเล็ตได้จากเคาน์เตอร์ชั้น 3 *มีเงินประกัน 1,000 เยน และจะได้คืนเมื่อคุณคืนเครื่อง (สามารถใช้หูฟังได้ฟรี)

สุนัขชว่ ยเหลือผูทุ้พพลภาพ

(สุนัขนำทาง สุนัขพยาบาล สุนัขช่วยฟัง) สามารถเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ได้

รถเข็น รถเข็นเด็กอ่อน เป็นต้น

คุณสามารถใช้รถเข็น รถเข็นเด็กอ่อน ไม้เท้า หรือเครื่องช่วยเดินเพื่อเข้าชมภายใน พิพิธภัณฑ์ได้สิ่งที่มีให้ยืม (ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1/ฟรี)

เครื่องมือสื่อสาร

มีเตรียมไว้ให้บริการที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

ห้องนํ้าอเนกประสงค์ เป็นต้น

หอ้ งน้ำสำหรับผูใ้ ชร้ ถเข็นอยูที่ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 หอ้ งน้ำสำหรับผูใ้ ชท้ วารเทียมอยูที่ชั้น 2 หอ้ งน้ำที่สามารถเปลี่ยนผา้ ออ้ มเด็กไดอ้ ยูที่ชั้น 1 และชั้น 3

ห้องให้นมบุตรและห้องพยาบาล

อยูที่ชั้น 3 สำหรับผูมี้ความประสงคต์ อ้ งการยืมอุปกรณ ์ กรุณาแจง้ เจา้ หนา้ ที่ที่อยูใ่ กลเ้ คียง

ตูล้ ็อกเกอรแ์ บบหยอดเหรียญ

เปน็ แบบคืนเงินเหรียญ 100 เยน อยูที่ชั้น 1 ขา้ งลิฟต์

กว้างขึ้น ลึกขึ้น และสนุกสนานยิ่งขึ้น มาลองสัมผัสประสบการณ์ภายในพิพิธภัณฑ์กันเถอะ!

นอกจากจะได้มาชมนิทรรศการที่จัดแสดงแล้วคุณยังสามารถมาทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์ และประเพณีของทั้งญี่ปุน่ และโคจิไดอ้ ยา่ งลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีการจัดอีเวนตอ์ ื่นๆ และการบรรยายความรูที้่สนุกสนานใหคุ้ณไดเ้ ขา้ รว่ มตลอดทั้งปี

 • สว่ นการจัดบรรยายที่พิพิธภัณฑน์ ั้นจะบรรยาย โดยผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะดา้ น

  ไม่ว่าจะเป็น “ประวัติศาสตร์” “ศิลปะและงานฝีมือ” “การเก็บรักษาและฟนื้ ฟูงาน” แนน่ อนวา่ จะมีการบรรยาย เกี่ยวกับนิทรรศการหรือเอกสารที่ทางพิพิธภัณฑเ์ ก็บรักษาไว้ และจะมีการพูดคุยในแต่ละธีมที่ได้กำหนดไว้ด้วย

 • คอร์สสัมผัสประสบการณ์สำหรับเด็ก เวิร์คช็อป

  มีกิจกรรมการเรียนรูใ้ หเ้ ด็กและผูป้ กครองไดเ้ รียนรูอ้ ยา่ ง สนุกสนานมากมาย เช่น “ห้องเรียนงานฝีมือฤดูร้อน” หรือ “การสำรวจที่น่าตื่นเต้น” ที่เป็นการไปสำรวจปราสาท โคจิหรือบริเวณชุมชมด้านล่างปราสาท

 • การบรรยายดา้ นวัฒนธรรมสำหรับชาวตา่ งชาติ

  มีการจัดการบรรยายสำหรับชาวต่างชาติที่จะได้สัมผัส กับประสบการณ์จริงโดยจะอธิบายถึงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สืบทอดกันมาของญี่ปุ่น

 • งานเทศกาลและงานอีเวนต์ เป็นต้น

  มีการจัดนิทรรศการให้ตรงกับฤดูกาลหรือเทศกาลที่ สืบทอดกันมาแตดั่้งเดิม มีการจัดกลุม่ ไปเดินชมรอ่ งรอย ประวัติศาสตร์ และมีการจัดงาน “แคว้นโทสะที่มองจากด้านล่างของปราสาท” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแนะนำเทศกาลต่างที่มีจัดขึ้นในพื้นที่ของ จังหวัดโคจิ

งานของพิพิธภัณฑ์
 • ดูแลรักษาและสืบทอดเอกสารของตระกูลยามะอุจิและเอกสารทางประวัติศาสตร์อื่นๆ
 • ส่งเสริมการค้นคว้าศึกษาทางวิชาการในฐานะสถานที่ศึกษาวิจัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สมัยใหม่และประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
 • แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานนิทรรศการทั่วประเทศ
 • สรา้ งเสริมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
 • มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการนำประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมาใช้สร้างความน่าสนใจ